Beleidsplan 2021-2025 Stichting Gasthuis Hoogezand-Sappemeer


Doelstelling Stichting Gasthuis H-S
De Stichting Gasthuis Hoogezand-Sappemeer – opgericht op 21 maart 2011 – heeft volgens de statuten ten doel het algemeen bevorderen van een betere integratie van het stervensproces en van de dood in het algemene leven; het bieden van zorg aan terminale patiënten, en voorts al hetgeen dat rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. De stichting beoogd niet het maken van winst.
Voor het uitvoeren haar doelstelling heeft de Stichting Gasthuis H-S een hospice opgezet in Hoogezand. Dit hospice, dat gevestigd is aan de Kerkstraat 239, is na een lange voorbereidingstijd op 30 juni 2016 geopend. Het hospice heeft drie gastenkamers. Het pand, waarin het hospice is gevestigd, is niet in eigendom van de Stichting, maar wordt gehuurd van de woningstichting Het Groninger Huis uit Zuidbroek. De inrichting van het hospice is bekostigd uit eenmalige giften van fondsen.
Het hospice Gasthuis Hoogezand-Sappemeer is een initiatief van de afdeling Humanitas Midden-Groningen. Het bestuur van de Stichting Gasthuis H-S is verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van het hospice. De vrijwilligers van Humanitas Midden-Groningen, regelen de dagelijkse gang van zaken in het hospice Gasthuis. Het is een zelfsturend vrijwilligersproject. De vrijwilligers worden ondersteund door een projectondersteuner, die in dienst is van Humanitas. De verpleegkundige zorg in het hospice wordt uitgevoerd door een thuiszorgorganisatie en de medische begeleiding van de gasten is in handen van hun eigen huisarts.

Exploitatie Stichting Gasthuis H-S
De financiële exploitatie van het hospice Gasthuis wordt uitgevoerd door de Stichting Gasthuis H-S. De exploitatie bestaat uit de uitgaven voor vaste lasten en de variabele lasten. De vaste lasten zijn de maandelijkse huur, de energiekosten, water, belastingen, afvalstoffenheffing, OZB, alarmering, telefoon- en internetkosten, verzekering, schoonmaakkosten, enz. De variabele lasten zijn kosten voor de publiciteit en bestuur, de huishoudelijke verzorging, aankoop levensmiddelen, aanvullingen linnenkamer en bijzondere kosten vrijwilligers. Deze laatste kosten zijn kosten, die niet vallen onder de normale vrijwilligerskosten van Humanitas.
De inkomsten van de Stichting Gasthuis H-S bestaan uit de bijdragen van de gasten, die verblijven in het hospice Gasthuis en giften, donaties en legaten. De personen, die in het hospice verblijven, betalen aan de Stichting Gasthuis H-S een bedrag van € 40 per dag. De penningmeester van het bestuur van Stichting Gasthuis H-S verzorgt de inning van deze bedragen. De gegevens voor de nota’s worden door de vrijwilligers in het Gasthuis doorgegeven aan de penningmeester. Het niet kunnen betalen van de eigen bijdrage voor het Gasthuis is geen reden om niet opgenomen te worden in het hospice. Het risico voor een niet betalende persoon ligt bij het bestuur van Stichting Gasthuis H-S. De laatste jaren wordt bijna 80% van de exploitatie gedekt door de inkomsten van de ontvangsten van de kamerhuur van de gasten. Deze uitzonderlijk goede dekking van de uitgaven ligt besloten in het gegeven dat bij de realisatie van het hospice een bewuste keuze is gemaakt om geen betaalde (zorg)coördinator in dienst te nemen maar te kiezen voor een zelfsturende organisatie en ook door de lage vaste huurlasten, die bereikt zijn door gebruik te maken van een mix van subsidies, huur van het pand en inzet van eigen financiële middelen bij de realisatie.
Het streven van de Stichting Gasthuis H-S is erop gericht dat de exploitatie, dus de uitgaven en de inkomsten in evenwicht zijn. De Stichting Gasthuis H-S ontvangt geen overheidssubsidie en is bij te weinig inkomsten uit bijdragen van de gasten afhankelijk van giften om de exploitatie kostendekkend te maken. De Stichting Gasthuis H-S heeft een ANBI-status.

Financiële relatie tussen het de Stichting Gasthuis H-S en Humanitas Midden-Groningen.
Voor de ondersteuning van vrijwilligers in de terminale zorg wordt gebruik gemaakt van een subsidieregeling van het Ministerie van VWS (Regeling palliatieve terminale zorg). Organisaties met vrijwilligers, die terminale zorg verlenen aan personen in de laatste fase, krijgen een bedrag per persoon aan wie zij zorg verleend hebben. Deze bedragen worden jaarlijks vastgesteld.
Er is strikte scheiding tussen de exploitatie van het hospice het Gasthuis, zoals die omschreven staan en de inkomsten van VWS voor ondersteuning van de vrijwilligers. De afdeling Midden-Groningen van Humanitas ontvangt voldoende financiële middelen van VWS voor de huidige ondersteuningsuren. Er is door middel van een door beide besturen vastgesteld document geregeld op welk wijze ook het Gasthuis door overdracht met deze extra gelden eventueel een financiële buffer kan instellen.

Vermogen Stichting Gasthuis H-S
De stichting beoogt om geen winst te maken. De door giften en schenkingen verkregen bedragen zullen in eerste instantie aangewend worden om de exploitatie van het hospice dekkend te maken. Eventueel extra verkregen middelen zullen toegevoegd worden aan een fonds bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve heeft als eerste doel te dienen als buffer bij onvoldoende verkregen inkomsten. Daarnaast zal de bestemmingsreserve gebruikt worden om de continuïteit van het hospice te waarborgen. Om de continuïteit te kunnen waarborgen kan ook gedacht worden aan de verwerving van het gebouw en/of uitbreiding van het aantal gastenkamers. Dit laatste om te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar palliatieve zorg. Door de vergrijzing zal de komende jaren de vraag naar palliatieve zorg toenemen.

Hoogezand, maart 2021.

 

 

 

Het einde van mijn reis

Ik heb het gevoel dat dit mijn laatste ademteugen zijn,
Het gevoel dat ik mijn laatste stappen al heb gezet.
Kijk naar alle tranen die ik heb gelaten,
Kijk naar alle beloftes die ik heb verbroken.
Ik denk dat mijn reis tot een einde is gekomen,
Ik neem afscheid, van iedereen, mijn vrienden.
Eindelijk rust.

 

 

 

BB2 6765 Gasthuis HS